Quan hệ cổ đông

Bản tin Nhà đầu tư

Bản tin Nhà đầu tư tháng 6/2023

Bản tin Nhà đầu tư tháng 6/2023

Phòng Quan hệ Nhà đầu tư xin gửi tới các Quý cổ đông/ Nhà đầu tư Bản tin IR tháng 6/2023. Quý vị xem bản full Bản tin IR tháng 6/2023 vui lòng truy cập tại đây!

Bản tin Nhà đầu tư tháng 5/2023

Bản tin Nhà đầu tư tháng 5/2023

Phòng Quan hệ Nhà đầu tư xin gửi tới các Quý Cổ đông/ Nhà đầu tư Bản tin IR tháng 5/2023 Quý vị xem bản full Bản tin IR tháng 5/2023 vui lòng truy cập tại đây! 

Bản tin Nhà đầu tư tháng 4/2023

Bản tin Nhà đầu tư tháng 4/2023

Phòng Quan hệ Nhà đầu tư xin gửi tới các Quý Cổ đông/ Nhà đầu tư Bản tin IR tháng 4/2023 Quý vị xem bản full Bản tin IR tháng 4/2023 vui lòng truy cập tại đây!

Thông tin công bố

Đàm Thị Ái Len – Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 250.000 CP

Đàm Thị Ái Len – Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 250.000 CP

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đàm Thị Ái Len Chức vụ hiện nay tại Công ty: Chủ tịch HĐQT Mã chứng khoán: KSD Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 720.800 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 250.000 cổ phiếu Mục đích thực hiện giao […]

Hoàng Tùng – Thành viên HĐQT đã bán 610.700 cổ phiếu

Hoàng Tùng – Thành viên HĐQT đã bán 610.700 cổ phiếu

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Tùng – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT – Mã chứng khoán: KSD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 610.700 CP (tỷ lệ 5,09%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 610.700 CP – Số […]

Bùi Việt Vương – Phó chủ tịch HĐQT đăng ký mua 250.000CP

Bùi Việt Vương – Phó chủ tịch HĐQT đăng ký mua 250.000CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Việt Vương – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc – Mã chứng khoán: KSD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.600.000 CP (tỷ lệ 21,67%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký […]

Thông tin pháp lý

Sửa đổi điều lệ công ty

Sửa đổi điều lệ công ty

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Điều lệ công ty sửa đổi tại link đính kèm. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây. English Dear Shareholders/Investors, DNA Investment Joint Stock Company would like to announce the amended Company Charter at the attached link.   […]

Điều lệ công ty sửa đổi

Điều lệ công ty sửa đổi

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Điều lệ công ty sửa đổi tại link đính kèm. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Điều lệ sửa đổi theo thông tư 121/2012/TT-BTC

Điều lệ sửa đổi theo thông tư 121/2012/TT-BTC

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Điều lệ sửa đổi theo thông tư 121/2012/TT-BTC. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Thông tin quản trị

Nghị quyết HĐQT v/v thanh lý tài sản

Nghị quyết HĐQT v/v thanh lý tài sản

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố nghị quyết HĐQT về việc thanh lý tài sản của Công ty. Chi tiết xem tại đây!

Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Hoàng Tùng

Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Hoàng Tùng

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Hoàng Tùng Chi tiết xem tại đây!

Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Hoàng Tùng

Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Hoàng Tùng

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Hoàng Tùng. Chi tiết xem tại đây!

Thông tin tài chính

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023 và Giải trình

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023 và Giải trình

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính quý I năm 2023 và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước. Trân trọng! Chi tiết xem File Báo cáo tài chính tại đây và Giải trình tại đây.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và Giải trình chênh lệch LNST

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và Giải trình chênh lệch LNST

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước. Trân trọng! Chi tiết xem File Báo cáo tài chính tại đây và Giải trình tại đây!

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022 và Giải trình

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022 và Giải trình

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính quý III năm 2022 và Giải trình chênh lệch 10% LNST so với cùng kỳ năm trước. Trân trọng! Chi tiết xem File Báo cáo tài chính tại đây và Giải trình tại đây!